Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kterými jsou na jedné straně provozovatel oční optiky AIM Optic s.r.o. jako „prodávající“ a na druhé straně zákazník jako „kupující“.

Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

Kupující zadáním objednávky, nebo zakoupením produktu bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání zakázky, či zakoupení produktu.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aimoptic.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovnách společnosti AIM Optic s.r.o.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, grafických prvků či patentů prodávajícího nebo dalších společností.

Přijetí a vyřízení zakázky, uzavření kupní smlouvy

Přijetím objednávky, či zakoupením produktu kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Při přijetí objednávky prodávajícím je kupujícímu vystaveno potvrzení s informacemi ke zvolené zakázce, informací o ceně. Předpokládaný termín dodání zakázky v případě vyhotovení dioptrických brýlí je 10- 30 pracovních dní od data, kdy prodávající obdrží od kupujícího veškeré informace potřebné pro vytvořené objednávky (zprav. optometrické hodnoty), nejdéle 60 dní od dodání těchto údajů. Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.

Prodejce má právo požadovat při každé zakázce zaplacení celé částky předem, minimálně však zálohu ve výši 50% z celkové ceny zakázky, a to jako jistinu potřebnou pro pokrytí nákladů spojených s výrobou a dodáním zakázky pro případ, kdy si kupující zhotovenou zakázku nevyzvedne.

Prodávající upozorní kupujícího na zhotovenou zakázku způsobem určeným při zadání zakázky. V případě, že si kupující zhotovenou zakázku po výzvě nevyzvedne, nesjedná si s prodávajícím náhradní termín, či odložení termínu vyzvednutí zakázky, má prodávající právo požadovat po kupujícím po 30 dnech od upozornění na zhotovenou zakázku poplatek za uchování zakázky ve výši 50,- za každý započatý měsíc po uvedené lhůtě.

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti AIM Optic s.r.o.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení Storno objednávky ze strany prodávajícího viz. Storno objednávky.

Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

Při uzavření kupní smlouvy si prodejce vyhrazuje právo zakázku dokončit bez přerušení, tz. bude-li kupující požadovat odstoupení od kupní smlouvy během vyhotovování zakázky, musí o ni požádat přes e-mail nebo poštovní zásilkou.

Prodejce si dále vyhrazuje právo na zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy a případné uhrazení nedoplacené zakázky.

Odstoupení od kupní smlouvy je dále zpracováno v reklamačním řádu

Pokud nebude zakázka kupujícím vyzvednuta do 6 měsíců od data uvedeném na kupní smlouvě, má prodávající právo produkt zlikvidovat a zaplacená záloha tímto propadá ve prospěch prodávajícího.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Nákup použitého zboží

Prodávajícímu na základě živnostenského oprávnění je umožněno podnikat v oblasti zastavárenské činnosti a prodeji použitého zboží.  Při převzetí věcí na komisní prodej se podepisuje výkupní smlouva, při nákupu použitého zboží firmou AIM Optic s.r.o. a následného prodeje tohoto zboží se uzavírá smlouva kupní. Ceny výkupu věcí se stanovují domluvou mezi stranami, které se uvádějí ve smlouvách výkupní a kupní. Prodejní cenu stanovuje prodejce AIM Optic s.r.o. Výkupní a kupní smlouvy jsou k náhledu na webových stránkách prodejce nebo na provozovnách AIM Optic s.r.o.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí „Reklamačním řádem“, který je k nahlédnutí na provozovnách (Vyšehradská 422/25, Praha 2, 128 00 nebo Táborská 27, Neveklov, 257 56).

Prodávající vždy seznámí kupujícího s charakteristikou a vlastnostmi výrobku, vhodným použitím . Dále také s pokyny k jeho údržbě a prevenci proti poškození.

Ceny

Veškeré ceny jsou smluvní, uvedené vždy v konečné výši včetně DPH.

Sazba DPH v případě dioptrických brýlí a brýlových čoček činí 15%, u ostatních produktů 21%.

Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli veškeré akce a speciální cenové nabídky v jejich průběhu změnit nebo ukončit.

Názvy a cena zboží jsou vždy uvedeny na každém kusu zboží.

U dioptrických brýlí se celková cena zakázky skládá z ceny obruby a ceny zvolených dioptrických skel.

Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího.

Jedná-li se o výjimku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy zálohu min. ve výši 50 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím zboží.

Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci (nejde-li o nepřiměřený požadavek), nebo její opravou, případně může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li takový postup možný, může kupující požádat o odstoupení od kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Při uplatnění rozporu s kupní smlouvou postupuje kupující stejným způsobem jako při reklamaci zboží, viz. „reklamační řád“.

Osobní údaje

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

Uzavřením kupní smlouvy a podepsáním formuláře “Souhlas se zpracováním osobních údajů” kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ZOOÚ souhlasí s níže uvedenými skutečnostmi:

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a údaje spojené s vyměřením zraku či výrobou dioptrických skel (dále jen „osobní údaje kupujícího“).

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího.

Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále v případech souvisejících s objednaným zbožím, kdy je nutno poskytnout určité údaje o kupujícím.

Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Kupní smlouva vyžaduje písemnou formu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.9.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Při uzavírání zakázky, kdy si zákazník přeje nové brýlové čočky do vlastní obruby prodejce nepřebírá zodpovědnost za bezvadnost obruby a tudíž neručí za případné poškození obruby při zábrusu čoček.

Prodejce dále nezodpovídá za škodu způsobenou při drobném manuální servisu použitých brýlí od jiných dodavatelů. Zákazník si vždy musí být vědom toho, v jakém stavu jsou jeho brýle, jak jsou staré a jestli vydrží případnou další úpravu či složitější opravu.