Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

Převzetí zásilky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady bez prodlení oznámit telefonickou či písemnou formou na e-mail: info@aimoptic.cz

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace”

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě nákupu použitého zboží, prodávající je povinen na případné vady kupujícího upozornit. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím bodu podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Na opravy, refrakce, anatomické úpravy, centrace a zábrusy je záruka 3 měsíce. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Při prodeje použitého zboží kupující musí oznámit vadu věci prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji mohl při dostatečné péči zjistit.

Občanský zákoník vady rozlišuje, zda lze považovat vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (§ 2002 NOZ). Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, musí si kupující při oznámení vady prodávajícímu zvolit, jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje ((i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) na odstoupení od smlouvy) (§ 2106 NOZ). Neučiní-li tak, pak může uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2107 NOZ , to je (i) odstranění vady, (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny.

Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Na opravy, refrakce, anatomické úpravy, centrace a zábrusy je záruka 3 měsíce, stejná jako u zboží nového.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží zakoupeného u firmy AIM Optic s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

 • V případě reklamace zakoupeného zboží doporučujeme osobní doručení na provozovnu AIM Optic s.r.o. (Vyšehradská 422/25, Praha 2, 128 00 nebo Táborská 27, Neveklov 257 56). Zákazníkovi následně sdělíme informace o dalším postupu.
 • Pro reklamaci lze využít podání formou zásilky na adresu provozovny společnosti AIM Optic s.r.o. (Vyšehradská 422/25, Praha 2, 128 00)
 • Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list.
 • Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Zamítnutí reklamací:

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu.

Reklamace se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, příp. špatnou výrobní technologií.

Náklady reklamace

Pro případ neoprávněné a tedy neuznané reklamace kupující souhlasí s tím, že uhradí prodávajícímu jím účelně vynaložené náklady související s reklamačním řízením nad rámec běžného vyřízení reklamace (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady právního zastoupení, apod.). Na práva kupujícího k úhradě nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

 • Objednávku přes e-shop může kupující stornovat telefonicky (+420 775008440) případně emailem info@aimoptic.cz až do chvíle, než s Vámi naši zaměstnanci naplánují dopravu zboží. V písemné formě storna Vás žádáme o uvedení čísla objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.
 • Objednávku uzavřenou na provozovně může kupující stornovat do chvíle, než zaměstnanci objednají brýlové čočky do vybrané obruby, případně zboží, které je na objednání (kontaktní čočky, roztoky, lupy atd.)

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Náklady spojené s vracením zboží však nese kupující.

Doporučujeme odstoupit od kupní smlouvy písemně tak, že tuto skutečnost kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@aimoptic.cz nebo na adresu provozovny prodávajícího.

Žádáme kupující, aby v případě odstoupení uvedli číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložili doklad o koupi zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud bylo zboží zakoupeno podnikatelem a nebo právnickou osobou. V takovém případě se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 17.09.2018

Změny reklamačního řádu i obchodních podmínek vyhrazeny.